Regulamin

REGULAMIN

świadczenia usług w APTEKABIEDRONKA.PL (dalej: Portal)

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. ADMINISTRATOR ? Apteka Biedronka MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ożarów Mazowiecki, 05-850, ul. Romana Dmowskiego 62, NIP: 1182136041, Regon: 366282779, nr telefonu: 22 292 1105 adres e-mail: pomoc@aptekabiedronka.pl
 3. HASŁO ? ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 4. UŻYTKOWNIK ? osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 5. KODEKS CYWILNY ? ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONSUMENT ? Użytkownik będący osobą fizyczną dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) ? podstrona Portalu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach w Portalu.
 8. PORTAL ? portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem aptekabiedronka.pl
 9. REGULAMIN ? niniejszy regulamin Portalu internetowego.
 10. REJESTRACJA ? jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Portalu.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
 12. USŁUGODAWCA ? Apteka Biedronka MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ożarów Mazowiecki, 05-850, ul. Romana Dmowskiego 62, NIP: 1182136041, Regon: 366282779, nr telefonu: 22 292 1105 adres e-mail: pomoc@aptekabiedronka.pl
 13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ? ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 14. Postanowienia ogólne:
 15. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu.
 16. Usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest Apteka Biedronka MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ożarów Mazowiecki, 05-850, ul. Romana Dmowskiego 62, NIP: 1182136041, Regon: 366282779, nr telefonu: 22 292 1105 adres e-mail: pomoc@aptekabiedronka.pl. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Jako takie podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 17. Administrator przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Użytkownikiem:
  1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pomocą:
   1. infolinii dla połączeń z telefonów komórkowych : 22 292 1105 (wg stawki operatora użytkownika),
   2. poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc@aptekabiedronka.pl
   3. adresu korespondencyjnego:pl MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ożarów Mazowiecki, 05-850, ul. Romana Dmowskiego 62,
  2. W ramach Portalu udostępniane są usługi Internetowego Systemu Zamawiania Leków (dalej: "ISZL"), a także treści informacyjne z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia.
  3. Korzystanie z treści zawartych w Portalu nie wymaga rejestracji. Rejestracja w Portalu jest niezbędna dla skorzystania z ISZL.
  4. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu, z uwagi na swój przedmiot, niejednokrotnie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. ? Prawo farmaceutyczne (Dz.U.04.53.533) i ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, wraz z przepisami wykonawczymi. Regulacjom tym podlega w szczególności sprzedaż produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety.
  5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu następujące Usługi elektroniczne:
   1. Konto Użytkownika w Portalu;
   2. Interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom złożenie zamówienia w Internetowym Systemie Zamawiania Leków.

           

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
  4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej.

           

 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 j.t.).

III. Świadczenie usług elektronicznych.

 1. W ramach Portalu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika na Portalu zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Użytkownika: adres e-mail oraz Hasło.
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Internetowym Systemie Zamawiania Leków zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika stosownego zamówienia na stronie www.aptekabiedronka.pll

           

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Portalu oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w ISZL jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7?dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: pomoc@aptekabiedronka.pl
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14?dniowego okresu wypowiedzenia.
  3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Stosowane przez Usługodawcę cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. Konfiguracji strony internetowej Portalu
   1. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu;
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

                      

 1. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika na Portalu:
 2. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 4. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Usługodawcę.
 5. Dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu,
 8. Świadczenia usług reklamowych.

           

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.
 2. Dane osobowe użytkowników Portalu.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Administrator Portalu - Apteka Biedronka MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Romana Dmowskiego 62, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 4. Dane osobowe użytkowników Portalu wykorzystywane są przez Administratora Portalu w celu:
 5. a) świadczenia usługi ISZL;
 6. b) wysyłania newslettera aptekabiedronka.pl, informującego o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych na łamach Portalu, a także zawierającego materiały informacyjne i marketingowe z zakresu ochrony zdrowia.
 7. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez użytkownika w celu skorzystania z ISZL nie wymaga jego odrębnej zgody.
 8. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w celu realizacji pozostałych usług Portalu, wymaga zgody użytkownika.
 9. Podanie danych osobowych przez użytkowników Portalu jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.aptekabiedronka.pl w zakładce "Mój Profil". Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
 10. Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.).
 11. Świadczenie usługi ISZL: Oferta.
 12. Ofertą ISZL objęte są produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne (zwane dalej łącznie "Produktami"), dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 13. Sprzedaż Produktów oferowanych na Portalu w ramach usługi ISZL nie jest sprzedażą wysyłkową.
 14. ISZL pozwala użytkownikowi na składanie zamówień na Produkty objęte ofertą Portalu, w celu zapewnienia ich dostępności we wskazanej przez niego aptece ogólnodostępnej.
 15. Zakup zamówionych Produktów w ramach ISZL, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są w aptece ogólnodostępnej wybranej przez użytkownika spośród wskazanych w Portalu.
 16. W związku z próbami dokonywania zakupu niektórych preparatów dostępnych bez recepty w celach nieleczniczych, w ISZL wprowadzony został limit sprzedaży wybranego asortymentu w łącznej ilości 2 opakowań. Ograniczenie to dotyczy preparatów potencjalnie nadużywanych, zawierających efedrynę, pseudoefedrynę, kodeinę, dekstrometorfan lub dimenhydrinat.
 17. Jednocześnie przypominamy, że farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo odmówić wydania produktu leczniczego (w tym leku dostępnego bez recepty), jeżeli zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie go może w konkretnym przypadku spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta (art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne).
 18. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany oferty ISZL w każdym czasie.
 19. Świadczenie usługi ISZL: Ceny i sposoby płatności.
 20. Składając zamówienie, użytkownik Portalu nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego realizacją.
 21. Wszystkie ceny podawane w ISZL są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 22. Płatność ceny zamówionych produktów dokonywana jest w aptece gotówką lub kartą płatniczą, zgodnie z akceptowaną w danej aptece formą płatności.
 23. Na żądanie Użytkownika apteka, w której dokonany został zakup Produktów, wystawi fakturę VAT.
 24. Apteka realizująca zamówienie ma obowiązek wydać zamawiane produkty nie objęte refundacją w cenie nie wyższej niż ceny określone podczas dokonania zamówienia.
 25. Cena produktów objętych refundacją określana jest podczas dokonywania zakupu zamówionego produktu w aptece, na podstawie weryfikacji przez farmaceutę recepty oraz uprawnień refundacyjnych pacjenta i może odbiegać od ceny zdefiniowanej przez samego pacjenta w Portalu.

VII.Świadczenie usługi ISZL: Zamówienia.

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.aptekabiedronka.pl kierowanej przez aptekabiedronka.pl do odbiorców i potencjalnych Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 2. Użytkownik każdorazowo otrzymuje - drogą elektroniczną - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o jego przewidywanym terminie odbioru we wskazanej aptece.
 3. ISZL umożliwia odbiór zamówionych produktów w aptece wybranej przez użytkownika w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku potwierdzenia dokonanego w dni robocze, 72 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokonanego w soboty, niedziele i święta.
 4. Zamówione Produkty będą dostępne w wybranej przez użytkownika aptece przez okres 7 dni następujących po upływie terminu określonego w pkt. 1) lub 2) powyżej.

VIII. Sprzedaż wysyłkowa - WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i składa się ona z nominalnej wartości danego Produktu oraz kosztu wydania Produktu, który zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Złożenie Zamówienia możliwe jest tylko dla zarejestrowanego na Portalu Klienta. W celu złożenia Zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.
 5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia i dostawy Produktu: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, Produkt, ilość Produktu, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. W trakcie składania Zamówienia ? do momentu złożenia Zamówienia ? Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola ?ZAMAWIAM I PŁACĘ?. Klient poprzez kliknięcie tego przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 2 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych Zamówień Produktów.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji ? w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

VIII. Sprzedaż wysyłkowa - DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Sprzedawca dostarczy Produkty za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę.
 2. Dostawa Produktów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna w zakładce Koszty dostawy.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 5. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.
 6. Sprzedaż wysyłkowa - PŁATNOŚĆ

Płatność za Produkt możliwa jest wyłącznie za pomocą systemu płatności Tpay.com. Usługi w ramach tego systemu płatności świadczy Krajowy Integrator Płatności S.A.

 1. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, posiadającą numer NIP: 7773061579, o kapitale zakładowym w wysokości 4.848.500 złotych w całości opłaconym.
 2. Sprzedaż wysyłkowa - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 3. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy, lub na adres poczty elektronicznej pomoc@aptekabiedronka.pl. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu elektronicznie, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt 1. powyżej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na adres siedziby Sprzedawcy, przesyłką pocztową na swój koszt.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsument sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedaż wysyłkowa - TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 15. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

1) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

2) Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może: żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady Produktu lub złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

3) Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w pkt 2) powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

4) W postępowaniu reklamacyjnym stosuje się przepisy art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

5) Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy można składać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@aptekabiedronka.pl lub na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer Zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.

6) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

7) Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres Siedziby Sprzedawcy.

8) Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

XII. Sprzedaż wysyłkowa -Pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego.

1) Pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@aptekabiedronka.pl.pl lub pisemnie na adres aptekabiedronka.pl MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Romana Dmowskiego 62, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

2) Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ? ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

3) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

4) Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

                                                                                               

8) Zwrot towaru przez konsumenta i procedura reklamacji.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Portalu można zgłaszać pisemnie na adres ul. Romana Dmowskiego 62, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 2. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@aptekabiedronka.pl
 3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ? ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób.
 5. Biorąc pod uwagę, że ISZL nie stanowi sprzedaży wysyłkowej, produkty zamówione w ISZL podlegają zwrotowi i reklamacji według następujących zasad:
 6.            
  1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki co do zasady nie podlegają zwrotowi/reklamacji. Zwrot/reklamacja tego rodzaju produktów jest możliwy wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania (art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne). W celu dokonania ewentualnego zwrotu/reklamacji zamówionych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych należy skontaktować się z daną apteką i ustalić warunki zwrotu.
  2. Pozostałe produkty (np. produkty higieniczne, pielęgnacyjne, kosmetyki) w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi. W przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem (np. wydanie niewłaściwej ilości/dawki produktu, wydania produktów niezamówionych itp.) lub wadliwości produktu (np. wydania produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych lub których termin ważności upłynął), Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji bezpośrednio w aptece.
  3. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są przez aptekę dokonującą sprzedaży niezwłocznie, na podstawie okazanego dowodu sprzedaży produktów.

9) Treści medyczne i farmaceutyczne zawarte na Portalu.

 1. Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w Portalu nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.
 2. Treści publikowane na Portalu chronione są prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.

10) Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsument, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: aptekabiedronka.pl MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Romana Dmowskiego 62, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 2. lub na adres e- mail pomoc@aptekabiedronka.pl
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, Umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
 1. wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),
 2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

12) Postanowienia końcowe.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu użytkowników - wycofania lub modyfikacji określonych usług portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Portalu, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Portalu.
 3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Portalu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.
 4. Treści publikowane na Portalu chronione są prawami autorskimi przysługującymi aptekabiedronka.pl MED FAMILY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Romana Dmowskiego 62, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 5. Umowy zawierane poprzez Portal zawierane są w języku polskim.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Portalu oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika potwierdzenia zawarcia umowy oraz pouczenia o prawie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym
 9. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 10. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników na Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 12. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.